Informace o zpracování osobních údajů účastníků semináře k programu Virtual CRASH 4.0,
konaného ve dnech 28. a 29. 6. 2019 v hotelu Vintop Karkó Winery, Búč, Slovensko.

Pro pokračování klikněte na tlačítko "Dále" na konci stránky.

Informace o správci osobních údajů

Administraci přihlášek na shora uvedenou akci zajišťuje solečnost AB Crash Consult s.r.o., se sídlem Pionýrská 244/5, 602 00 Brno, IČO: 29295394, DIČ: CZ29295394, která je současně správcem souvisejících osobních údajů. Při své činnosti společnost AB Crash Consult s.r.o. zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Pověřence je možno kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti nebo e-mailem: gdpr@abcrashconsult.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících akce zpracovávány

Správce údajů zpracovává o účastnících akce (subjektech údajů) následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. Titul(y)
  3. Fakturační adresa fyzické osoby
  4. E-mailová adresa
  5. Město a stát místa bydliště

Dále jsou o účastnících zpracovávány tyto údaje:

  1. Fakturační adresa právniceké osoby
  2. IČO
  3. DIČ

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje uvedené pod body a. až c. a další údaje uvedené pod body f. až h. budou v listinných a elektronických informačních systémech společnosti uchovávány po dobu, kterou stanovuje §31 zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví), poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji skartovány. Osobní údaje uvedené pod body d. a e. budou v listinných a elektronických informačních systémech uchovávány po dobu nejdéle 6 měsíců od data ukončení akce, poté budou tyto osobní údaje vymazány.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny písemně na adresu společnosti, nebo elektronickou poštou na adresu gdpr@abcrashconsult.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.